500 084 021 recepcja@hotelporto.pl

Kontakt

 Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan Skubisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Jan Skubisz P.P.U.B. Inkomet z siedzibą: 97-500 Radomsko, ul. Portowa 14-20, posługujący się numerem NIP:7720016866


2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: tel. 502740777, e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl


3. Cele oraz zakres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu (oraz zakresie):  

 1. wyceny, rezerwacji oraz wykonania usług, a także zawierania umów związanych z profilem działalności
      (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr dokumentu tożsamości/PESEL, dane karty płatniczej, nr rezerwacji; nazwa firmy oraz NIP firmy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2.  wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (zakres: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby firmy, NIP, nr rezerwacji), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 3.  rozpatrzenia reklamacji (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr rezerwacji, nr rachunku bankowego – w przypadku zwrotu pieniędzy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom obiektu hotelowego oraz zapobieganiu oszustwom (zakres: materiał wideo pozyskany z funkcjonującego na terenie obiektu hotelowego systemu monitoringu wizyjnego, imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną przez niego szkodą lub obrona przez roszczeniami (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/NIP, adres e-mail, nr rezerwacji), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4. Warunki podania danych osobowych   

 1. podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług
 2. aby zlecić usługę w obiekcie hotelowym, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 3 a) powyżej
 3. aby otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, wskazanych w pkt 3 b) powyżej - bez tych informacji nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury
 4. aby móc skontaktować się z Panią/Panem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail - bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego i/lub wysłać potwierdzenia rezerwacji

5. Odbiorcy danych osobowych

 1. w ramach realizowanych usług korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania im danych osobowych; w związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, firmie zapewniającej obsługę księgową, firmie świadczącej usługę hostingową, firmom obsługującym szybkie płatności, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody)
 2. istnieje też możliwość, że na podstawie odpowiedniego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe innym organom lub podmiotom

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 1. obowiązywania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy
 2. 6 miesięcy - w odniesieniu do danych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, ale nie doszło do zawarcia umowy
 3. 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych dotyczących obowiązków wynikających z prawa podatkowego
 4. nie dłużej niż 30 dni – w odniesieniu do danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego
 5. 3 lub 10 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  W celu usprawnienia procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych, okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych

7. Uprawnienia podmiotu danych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania/uzupełnienia danych
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. ograniczenia przetwarzania
 5. przenoszenia danych
 6. wniesienia sprzeciwu
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego